Obec Vlachy

Obec Vlachy

..
..
..
  • DHZ Krmeš Vlachy vás pozýva na 9. Hasičský ples, ktorý sa uskutoční  dňa 27. 1. 2018 v Kultúrnom dome vo Vlachoch. Do tanca Vám bude hrať DJ Majco.

Kvalita pitnej vody v obci

12.01.2018

..

Obecný úrad oznamuje svojím občanom, že zvýšené chlórovanie pitnej vody bolo zapríčinené technologickou poruchou LVS a.s. Liptovský Mikuláš. Porucha bola odstránená. Opakované rozbory pitnej vody v celej obci LVS a.s. a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši potvrdili, že pitná voda v obci je nezávadná.&n...

Viac

Oznam

10.01.2018

..

Obecný úrad vo Vlachoch oznamuje, že obecná knižnica bude z dôvodu personálnych zmien zatvorená do polovice februára 2018. Jej znovuotvorenie bude vyhlásené v miestnom rozhlase. Ďakujeme za pochopenie.

Viac

Pozvánka

10.01.2018

..

DHZ Krmeš - Vlachy pozýva všetkých svojich členov, ako i priaznivcov hasičského športu na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v sobotu 13. januára 2018 o 17.30 hod. v Kultúrnom dome vo Vlachoch.

Viac

Zmena v správnych poplatkoch

08.01.2018

..

Na základe novely zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, dochádza od 1.1.2018 k zvýšeniu správnych poplatkov za: 1. osvedčenie fotokópie, odpisu, listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej onformácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov za každú aj začatú ...

Viac

Obec Vlachy, spolu s miestnymi časťami Vlašky a Krmeš, sa nachádza v severnej časti stredného Slovenska, asi 16 km od mesta Liptovský Mikuláš, ktorý je administratívnym centrom regiónu Liptov. Katastrálne územia obcí sa nachádzajú v centrálnej časti liptovskej kotliny a obsahujú i časť vodného diela Liptovská. Mara, vrátane priehradného múru a časť plochy vyrovnávacej nádrže Bešeňová. Katastrálnym územím prechádzajú dôležité dopravné tepny regionálneho a republikového významu - diaľnica D1 a železničná trať Bratislava – Košice. Po zatopení obcí vodami Liptovskej Mary pripadla časť katastra obce Sokolče do správy obce Vlachy, čím celková katastra má rozlohu 1,118 ha. Tým sa obec radí medzi stredne veľké obce v rámci okresu Liptovský Mikuláš.Okolie Vlách bolo osídlené už vo veľkomoravskom období, čomu nasvedčujú archeologické nálezy keramiky z údolia malatínskeho potoka v chotári Vlách. Niekedy na prelome 12. a 13. storočia vznikla na území dnešných Vlách dedina vyskytujúca sa v dobových dokumentoch pod názvom „villa Latina“, resp. „villa Latinorum“, či v maďarčine „Olozi“, čo v preklade znamená dedina „Latiníkov“ – románskych hostí (Valónov). Išlo o osadu, vybudovanú staviteľmi (kamenári) Liptovského hradu – Valónmi, ktorí prišli do Liptova zo Spiša. Prvýkrát sa dedina spomína v listine kráľa Bela IV. z roku 1262, ktorou daroval Jánovi, zvanému Gallicus územie v rozsahu 4 popluží západným smerom od Vlách s podmienkou, že počas vojenskej výpravy musí zabezpečovať ochranu Liptovského hradu. V roku 1262 bola stavba Liptovského hradu dokončená a viacerí významní remeselníci boli za svoju dobrú prácu kráľom odmenení a dostali donáciu na pôdu v Liptove. Dokonca si mohli názov svojej obce preniesť aj do Liptova. Jeden z obdarovaných bol teda aj Ján zvaný Gallicus (priezviská v tom čase neexistovali). Ján Galliscus sa stal postupne vlastníkom celého neskoršieho územia Vlách. Jeho potomkovia, žijúci vo Vlachoch, používali maďarský názov v predikáte. V 16. storočí, v čase renesancie a používania archaickej slovenčiny aj v úradnom styku, používali slovenský prídomok – Vlašský. Aj keď spomínaný Juraj Vlašský daroval svoj majetok cirkvi (fare v Liptovskej Mare), väčšina rodových majetkov sa v priebehu 16. storočia dostala do rúk Kubíniovcov. Susedná dedina Vlašky vznikla niekedy na prelome 13. a 14. storočia nepochybne na podnet zemanov z Vlách. V listinách sa názov obce vyskytuje v maďarskom tvare „Kysolazy“, teda Malé Vlachy. V 15. – 16. storočí patrila zemanom Demkeovcom, ktorým patrila aj susedná dedina Vrbie, ktorá sa prvýkrát spomína až v roku 1549. Vznikla na území Vlašiek a išlo len o malú zemiansku dedinu s rozsahom jednej usadlosti. Niekedy v období konca 13. storočia vznikla v blízkosti Vlách aj dedina Krmeš, dobovo nazývaná Oztoj. V 14. storočí dedina patrila tunajším zemanom, jeden z nich Juraj používal prezývku Krmeš – „Kurmus de Oztoy“. Vlachy boli v roku 1536 zdanené od dvoch brán (pôrt), v rokoch 1549 a 1588 len do jednej a v roku 1596 dokonca od štvrť brány. Svedčí to o postupnom schudobňovaní tunajšieho sedliackeho obyvateľstva. Koncom 16. storočia tu boli len dve sedliacke rodiny a 6 želiarskych rodín. Majetok Vlašiek postupne prechádzal do rúk fary v Liptovskej Mare. Vo Vrbí stála na konci 16. storočia jedna kúria miestnych zemanov s priľahkými stavbami a obydliami pre tri želiarske rodiny, zabezpečujúce chod tunajšieho majera. Krmeš v tom čase patril k najmenším dedinám na Liptove.