Obec Vlachy

Obec Vlachy

..
..
..
  • Srdečne pozývame deti a ich rodičov na privítanie Mikuláša, ktoré sa bude konať v nedeľu 3.12.2017 o 14.00 hod. v Kultúrnom dome Vlachy. Tešíme sa na vás!

  • Srdečne pozývame našich seniorov nad 65 rokov veku na spoločné posedenie v piatok 24.11.2017 od 15.00 hod. v Kultúrnom dome vo Vlachoch. Tešíme sa na vás! 

Návrh rozpočtu na roky 2018-2020

23.11.2017

..

Návrh rozpočtu Obce Vlachy na roky 2018-2020.pdf, .pdf, .pdf, .pdf

Viac

Návrh VZN č.3/2017

23.11.2017

..

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Vlachy č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf

Viac

Výrub dreviny - zverejnenie

21.11.2017

..

Výrub dreviny- zverejnenie: 11 ks smrek obyčajný, obvod kmeňov: 3x od 45 do 55 cm, 7x do 40 cm, 1x 42 cm, k.ú. Vlachy, číslo parcely: KN-C 46/3. Dôvod výrubu: Uvedené dreviny sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti obytnej stavby a dosahujú výšku 8-10 m. Korene zasahujú do základov stavby, koruny sa dotýkajú strechy a znečisťujú ju. Pri vetre hrozí ich zlomenie a z...

Viac

Ponuka práce

14.11.2017

..

Slovenská pošta, a.s. hľadá zamestnanca na vykonávanie odpisov elektrickej energie. Miesto výkonu práce - Vlachy, Vlašky, Krmeš. Termín začiatku vykonávania práce: dohodou od 27.11.2017. Druh pracovného pomeru: dohoda, resp. pracovná zmluva. Čo sa požaduje: zodpovednosť, zdravotná spôsobilosť na výkon práce, základné ovládanie výpočtovej techniky, 18 r...

Viac

Obec Vlachy, spolu s miestnymi časťami Vlašky a Krmeš, sa nachádza v severnej časti stredného Slovenska, asi 16 km od mesta Liptovský Mikuláš, ktorý je administratívnym centrom regiónu Liptov. Katastrálne územia obcí sa nachádzajú v centrálnej časti liptovskej kotliny a obsahujú i časť vodného diela Liptovská. Mara, vrátane priehradného múru a časť plochy vyrovnávacej nádrže Bešeňová. Katastrálnym územím prechádzajú dôležité dopravné tepny regionálneho a republikového významu - diaľnica D1 a železničná trať Bratislava – Košice. Po zatopení obcí vodami Liptovskej Mary pripadla časť katastra obce Sokolče do správy obce Vlachy, čím celková katastra má rozlohu 1,118 ha. Tým sa obec radí medzi stredne veľké obce v rámci okresu Liptovský Mikuláš.Okolie Vlách bolo osídlené už vo veľkomoravskom období, čomu nasvedčujú archeologické nálezy keramiky z údolia malatínskeho potoka v chotári Vlách. Niekedy na prelome 12. a 13. storočia vznikla na území dnešných Vlách dedina vyskytujúca sa v dobových dokumentoch pod názvom „villa Latina“, resp. „villa Latinorum“, či v maďarčine „Olozi“, čo v preklade znamená dedina „Latiníkov“ – románskych hostí (Valónov). Išlo o osadu, vybudovanú staviteľmi (kamenári) Liptovského hradu – Valónmi, ktorí prišli do Liptova zo Spiša. Prvýkrát sa dedina spomína v listine kráľa Bela IV. z roku 1262, ktorou daroval Jánovi, zvanému Gallicus územie v rozsahu 4 popluží západným smerom od Vlách s podmienkou, že počas vojenskej výpravy musí zabezpečovať ochranu Liptovského hradu. V roku 1262 bola stavba Liptovského hradu dokončená a viacerí významní remeselníci boli za svoju dobrú prácu kráľom odmenení a dostali donáciu na pôdu v Liptove. Dokonca si mohli názov svojej obce preniesť aj do Liptova. Jeden z obdarovaných bol teda aj Ján zvaný Gallicus (priezviská v tom čase neexistovali). Ján Galliscus sa stal postupne vlastníkom celého neskoršieho územia Vlách. Jeho potomkovia, žijúci vo Vlachoch, používali maďarský názov v predikáte. V 16. storočí, v čase renesancie a používania archaickej slovenčiny aj v úradnom styku, používali slovenský prídomok – Vlašský. Aj keď spomínaný Juraj Vlašský daroval svoj majetok cirkvi (fare v Liptovskej Mare), väčšina rodových majetkov sa v priebehu 16. storočia dostala do rúk Kubíniovcov. Susedná dedina Vlašky vznikla niekedy na prelome 13. a 14. storočia nepochybne na podnet zemanov z Vlách. V listinách sa názov obce vyskytuje v maďarskom tvare „Kysolazy“, teda Malé Vlachy. V 15. – 16. storočí patrila zemanom Demkeovcom, ktorým patrila aj susedná dedina Vrbie, ktorá sa prvýkrát spomína až v roku 1549. Vznikla na území Vlašiek a išlo len o malú zemiansku dedinu s rozsahom jednej usadlosti. Niekedy v období konca 13. storočia vznikla v blízkosti Vlách aj dedina Krmeš, dobovo nazývaná Oztoj. V 14. storočí dedina patrila tunajším zemanom, jeden z nich Juraj používal prezývku Krmeš – „Kurmus de Oztoy“. Vlachy boli v roku 1536 zdanené od dvoch brán (pôrt), v rokoch 1549 a 1588 len do jednej a v roku 1596 dokonca od štvrť brány. Svedčí to o postupnom schudobňovaní tunajšieho sedliackeho obyvateľstva. Koncom 16. storočia tu boli len dve sedliacke rodiny a 6 želiarskych rodín. Majetok Vlašiek postupne prechádzal do rúk fary v Liptovskej Mare. Vo Vrbí stála na konci 16. storočia jedna kúria miestnych zemanov s priľahkými stavbami a obydliami pre tri želiarske rodiny, zabezpečujúce chod tunajšieho majera. Krmeš v tom čase patril k najmenším dedinám na Liptove.