Obec Vlachy

Obec Vlachy

..
..
..
..

Úradná tabuľa

..

12.03.2018

Obecná knižnica

Viac
..

08.03.2018

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 14.3.2018.pdf

Viac
..

08.03.2018

Výrub dreviny - zverejnenie

Výrub dreviny - zverejnenie, 17 ks smrek obyčajný k.ú Vlachy, KN - C 174,175 obvod kmeňov - od 100 do 150 cm. Dôvod - stromy sú napadnuté lykožrútom a hnilobou.

Viac
..

05.03.2018

Pozvánka

Výbor pozemkového spoločenstva bývalých urbárnikov Ľubeľa pozýva svojich členov na riadne zasadnutie zhromaždenia vlastníkov, ktoré sa bude konať dňa 11.marca 2018 o 14.00 hod. v Kultúrnom dome v Ľubeli. Prezentácia je od 13.00 hod.

Viac
..

01.03.2018

Výluka na železnici

Upozorňujeme cestujúcu verejnosť, že dňa 5. marca 2018 od 8.00 hod. do 13.50 hod. sa bude v dôsledku výluky v úseku Výhybňa Paludza - Liptovská Teplá na zastávke Liptovské Vlachy vystupovať a nastupovať v smere do Ružomberka na opačnej strane.

Viac
..

21.02.2018

Pozvánka na valné zhromaždenie

Urbár bývalej obce Sokolče - pozvánka na valné zhromaždenie.pdf

Viac
..

31.01.2018

Upozornenie pre seniorov

Viac
..

31.01.2018

Výrub dreviny - zverejnenie

Výrub dreviny - zverejnenie, 1 ks vŕba, 1 ks breza previsnutá, 1 ks borovica lesná, k.ú Vlachy, KN - C 108/85, 108/88, obvod kmeňov - 105 cm, 60 cm a 82 cm. Dôvod - ohrozenie majetku.

Viac
..

08.01.2018

Zmena v správnych poplatkoch

Viac
..

18.12.2017

Rozhodnutie o schválení žiadosti

Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške 72. 210, 07 Eur (výstavba miestnej komunikácie).pdf

Viac
..

14.12.2017

Rozpočet obce na roky 2018-2020

Rozpočet Obce Vlachy na roky 2018-2020, schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.12.217.pdf, .pdf, .pdf, .pdf

Viac
..

14.12.2017

VZN 3/2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlachy č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf

Viac
..

12.12.2017

Odchody vlakov 2017/2018

Odchody vlakov zo stanice Liptovské Vlachy od 10.12.2017.pdf

Viac
..

10.04.2017

Telefonický kontakt na všeobecnú lekárku

Telefonický kontakt na novú všeobecnú lekárku MUDr. Máriu Černákovú: +421 44/381 17 97

Viac
Obec Vlachy, spolu s miestnymi časťami Vlašky a Krmeš, sa nachádza v severnej časti stredného Slovenska, asi 16 km od mesta Liptovský Mikuláš, ktorý je administratívnym centrom regiónu Liptov. Katastrálne územia obcí sa nachádzajú v centrálnej časti liptovskej kotliny a obsahujú i časť vodného diela Liptovská. Mara, vrátane priehradného múru a časť plochy vyrovnávacej nádrže Bešeňová. Katastrálnym územím prechádzajú dôležité dopravné tepny regionálneho a republikového významu - diaľnica D1 a železničná trať Bratislava – Košice. Po zatopení obcí vodami Liptovskej Mary pripadla časť katastra obce Sokolče do správy obce Vlachy, čím celková katastra má rozlohu 1,118 ha. Tým sa obec radí medzi stredne veľké obce v rámci okresu Liptovský Mikuláš.Okolie Vlách bolo osídlené už vo veľkomoravskom období, čomu nasvedčujú archeologické nálezy keramiky z údolia malatínskeho potoka v chotári Vlách. Niekedy na prelome 12. a 13. storočia vznikla na území dnešných Vlách dedina vyskytujúca sa v dobových dokumentoch pod názvom „villa Latina“, resp. „villa Latinorum“, či v maďarčine „Olozi“, čo v preklade znamená dedina „Latiníkov“ – románskych hostí (Valónov). Išlo o osadu, vybudovanú staviteľmi (kamenári) Liptovského hradu – Valónmi, ktorí prišli do Liptova zo Spiša. Prvýkrát sa dedina spomína v listine kráľa Bela IV. z roku 1262, ktorou daroval Jánovi, zvanému Gallicus územie v rozsahu 4 popluží západným smerom od Vlách s podmienkou, že počas vojenskej výpravy musí zabezpečovať ochranu Liptovského hradu. V roku 1262 bola stavba Liptovského hradu dokončená a viacerí významní remeselníci boli za svoju dobrú prácu kráľom odmenení a dostali donáciu na pôdu v Liptove. Dokonca si mohli názov svojej obce preniesť aj do Liptova. Jeden z obdarovaných bol teda aj Ján zvaný Gallicus (priezviská v tom čase neexistovali). Ján Galliscus sa stal postupne vlastníkom celého neskoršieho územia Vlách. Jeho potomkovia, žijúci vo Vlachoch, používali maďarský názov v predikáte. V 16. storočí, v čase renesancie a používania archaickej slovenčiny aj v úradnom styku, používali slovenský prídomok – Vlašský. Aj keď spomínaný Juraj Vlašský daroval svoj majetok cirkvi (fare v Liptovskej Mare), väčšina rodových majetkov sa v priebehu 16. storočia dostala do rúk Kubíniovcov. Susedná dedina Vlašky vznikla niekedy na prelome 13. a 14. storočia nepochybne na podnet zemanov z Vlách. V listinách sa názov obce vyskytuje v maďarskom tvare „Kysolazy“, teda Malé Vlachy. V 15. – 16. storočí patrila zemanom Demkeovcom, ktorým patrila aj susedná dedina Vrbie, ktorá sa prvýkrát spomína až v roku 1549. Vznikla na území Vlašiek a išlo len o malú zemiansku dedinu s rozsahom jednej usadlosti. Niekedy v období konca 13. storočia vznikla v blízkosti Vlách aj dedina Krmeš, dobovo nazývaná Oztoj. V 14. storočí dedina patrila tunajším zemanom, jeden z nich Juraj používal prezývku Krmeš – „Kurmus de Oztoy“. Vlachy boli v roku 1536 zdanené od dvoch brán (pôrt), v rokoch 1549 a 1588 len do jednej a v roku 1596 dokonca od štvrť brány. Svedčí to o postupnom schudobňovaní tunajšieho sedliackeho obyvateľstva. Koncom 16. storočia tu boli len dve sedliacke rodiny a 6 želiarskych rodín. Majetok Vlašiek postupne prechádzal do rúk fary v Liptovskej Mare. Vo Vrbí stála na konci 16. storočia jedna kúria miestnych zemanov s priľahkými stavbami a obydliami pre tri želiarske rodiny, zabezpečujúce chod tunajšieho majera. Krmeš v tom čase patril k najmenším dedinám na Liptove.